Page 10 - @IICS 2019 - Vien Nghien cuu Kinh thanh
P. 10

LỊCH SỬ

                     Tên gọi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ:

                     - 1949-1962: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc;

                     - 1962-1977: Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương;
                     - 1977-1986: Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc;

                     - 1986-1993: Học viện Khoa học xã hội Nguyễn Ái Quốc
                                  (gọi tắt là Học viện Nguyễn Ái Quốc);

                     - 1993-2007: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
                     - 2007-2014: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

                     - Từ 2014 đến nay: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

          10 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15