Page 7 - @IICS 2019 - Vien Nghien cuu Kinh thanh
P. 7

Nguyễn Ái Quốc đang đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc).
          Tranh sơn dầu.                         Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cũng là
                         người mở đầu sự nghiệp đào tạo cán bộ bằng những lớp huấn luyện đầu tiên vào
                         những năm 1925-1926 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã dạy: “Cán bộ là cái
                         gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

                         Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính
                         yêu đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của
                         Đảng, phục vụ sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội
                         và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                               HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12