Page 9 - @IICS 2019 - Vien Nghien cuu Kinh thanh
P. 9

GIỚI THIỆU CHUNG                GIỚI THIỆU CHUNG
                        Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung
                        ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ
                        Chính trị, Ban Bí thư; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản
                        Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung
                        ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ
                        Chính trị, Ban Bí thư; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản
                        lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn
                        thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa
                        Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách,
                        pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo,
                        quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc
                        hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

                        Từ dấu mốc truyền thống năm 1949 đến nay, quá trình xây dựng và phát triển của
                        Học viện luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
                        Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (1949-1962);
                        Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1962-1977); Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái
                        Quốc (1977-1986); Học viện Khoa học xã hội Nguyễn Ái Quốc, gọi tắt là Học viện
                        Nguyễn Ái Quốc (1986-1993); Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993-2007),
                        Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2007-2014) và từ năm 2014
                        đến nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

                        Học viện đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý nhất: Huân
                        chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh (2 lần), Huân chương Sao vàng, Danh
                        hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.                                               HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14