/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Nghiên cứu Bảo tồn

Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

29/04/2020
Dự án: “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

30/01/2020
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long”