/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

30/01/2020
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long”
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long”
- Tên Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long”
- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội
- Nội dung cơ bản: Nghiên cứu, chỉnh lý, xử lý bảo quản các loại hình di vật chất liệu kim loại, gỗ phát hiện được tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Bình luận:()

Các tin khác