/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Bảo tồn di vật Khu Trưng bày dưới tầng hầm Nhà Quốc hội

30/01/2020
Bảo tồn Khu nhà trưng bày tầng hầm Nhà Quốc hội, thuộc Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội”
- Tên Dự án: “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội”
- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Nội dung cơ bản:
+ Thực hiện các hoạt động bảo tồn, bảo quản các loại hình di tích, di vật phục vụ trưng bày và bảo quản kho.
+ Kiểm tra, theo dõi và xử lý khắc phục tình trạng bảo tồn khu Nhà trưng bày
+ Tham gia công tác thu thập, ghi chép dữ liệu từ các thiết bị bảo tồn lắp đặt tại khu trưng bày. Sau đó tổng hợp dữ liệu, lập Báo cáo tình trạng bảo tồn khu nhà trưng bày

Bình luận:()

Các tin khác

Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 3)

26/07/2022
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 3)
Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

29/04/2020
Dự án: “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

30/01/2020
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng ...