/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

29/04/2020
Dự án: “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

- Đơn vị chủ trì: Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua quỹ tín thác UNESCO

 - Đơn vị phối hợp:

Phía Việt Nam:

+ Viện Khảo cổ học Việt Nam,

+ Viện Bảo tồn Di tích,

+ Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành),

+ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Phía Nhật Bản:

+ Viện nghiên cứu quốc gia về di sản văn hóa Tokyo,

+ Viện nghiên cứu quốc gia về di sản văn hóa Nara cùng nhiều các chuyên gia chuyên ngành lịch sử, khảo cổ và bảo tồn của Nhật Bản.

- Nội dung đã thực hiện hợp tác: Dự án mang tính chất hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam nghiên cứu bảo tồn lâu dài di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, các nội dung hợp tác đã thực hiện cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu lịch sử;

+ Nghiên cứu địa chất môi trường, đánh giá tác động của môi trường và đề xuất phương án bảo tồn di tích; Khảo sát đánh giá tình trạng bảo tồn, nghiên cứu phân tích đặc tính đồ gỗ và đề xuất biện pháp bảo tồn đồ gỗ xuất lộ;

+ Tái điều tra khai quật, nghiên cứu khảo cổ học kết hợp với công tác tập huấn và bảo tồn di tích sau khai quật;

+ Nghiên cứu khảo cổ học và phương pháp bảo tồn di tích khảo cổ học tại khu C-D; Phân tích điều kiện hiện tại và phương pháp bảo tồn di vật trong nhà và ngoài trời;

+ Bảo tồn thí điểm mộ táng: Nghiên cứu đánh giá tình trạng bảo tồn di tích mộ táng, thí điểm mộ táng khai quật được tại khu E;

+ Nghiên cứu kinh tế xã hội;

+ Thiết lập cơ sở dữ liệu và hạ tầng thiết bị cho việc lập bản đồ thông tin địa lý (GIS), kết hợp tập huấn cho đội ngũ cán bộ triển khai hệ thống GIS;

+ Xây dựng kế hoạch quản lý di sản;

+ Tổ chức các chương trình tập huấn ngắn hạn cho các cán bộ phía Việt Nam.

 

Bình luận:()

Các tin khác

Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 3)

26/07/2022
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 3)
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

30/01/2020
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng ...