/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Lê Đình Ngọc

Lê Đình Ngọc

Chức vụ: Phụ trách phòng - Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 11/11/1983
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Nông Trường, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
0975220283
ngocth22@gmail.com